Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Általános Szerződési Feltételek

JUMBO TRAVEL UTAZÁSI IRODA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Érvényes: 2015.10.09 -től

A Jumbo Travel Utazási Iroda (Telephely: 7030 Paks Dózsa György u. 14. fenntartója a Mamut Bt. 7030 Paks Kosár u. 23. által szervezett valamennyi utazásra érvényes adószám: 20211611-2-17 mobil: +36209660406, ügyelet: +36209660406, web: www.jumbotravel.hu, e-mail: jumbo@jumbotravel.hu, MKEH engedélyszám: U-001672). A Mamut Bt. (továbbiakban: Mamut ) által szervezett utazásokra a 2013. évi V. törvény, Polgári Törvénykönyv 6:254.§-a, (Ptk.) az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet (továbbiakban: R) rendelkezései, a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), és az egyedi utazási szerződésben, megrendelésben, visszaigazolásban, bármely átadott, vagy online közölt katalógusban, tájékoztatóban foglaltak az irányadók. A Mamut katalógusában található információk, a lefoglalt szolgáltatások leírása, az online megrendelés tartalma, valamint a jelen ÁSZF, minden, az egyedi szerződéskötés során átadott, vagy online visszaigazolt információ az utazási szerződés tartalmát képezik.

I. A szerződés létrejötte, módosítása

1. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az Utas írásbeli foglalását az Utazási Iroda nyilvántartásba veszi és az Utas a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget megfizeti, majd az Utazási Iroda írásbeli visszaigazolásával (e-mail) lép hatályba. Ha az Utas (megbízó) nem személyesen jár el, akkor erre megbízottja is jogosult, ez esetben is az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává az Utas (megbízó) válik. A megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos, birtokába jutott okiratot, információt haladéktalanul átadni a megbízónak. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, a Mamut nem köteles vizsgálni, hogy jogszerűen képviseli-e az Utast, s az esetleges megbízás nélküli ügyvitelből származó, a Mamutot ért, illetve annak érdekkörében felmerült károkért és költségekért az eljáró személy is teljes anyagi felelősséggel tartozik.

2. Az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások meghatározását, kategóriáját, minőségét, a teljesítés módját, a részvételi díjat, valamint egyéb feltételeket és fontos információkat a Mamut által közzétett programfüzet, on-line katalógus, ill. a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. A szerződéses adatokban bekövetkezett esetleges változásokról a Mamut haladéktalanul értesíti az Utast.

3. A Mamut a szerződésben foglalt szolgáltatások: szállás, étkezés, közlekedés, programok, árak módosításának, megváltoztatásának jogát ésszerű keretek között, illetve szolgáltatási kategórián belül fenntartja. A változtatás tényét és okát az Utassal haladéktalanul, írásban közli. Amennyiben az Utas a változtatást 3 napon belül, illetve a helyszínen, haladéktalanul írásban nem kifogásolja, úgy kell tekinteni, hogy a szerződésmódosítást elfogadta.

II. A részvételi díj, fizetési feltételek

1. A részvételi díj a programban, katalógusban megjelölt szolgáltatások díját, a Mamut eljárási, ill. szervezési díját + Áfa foglalja magában. A biztosítási díjak, az esetleges vízumdíjak, reptéri illeték, helyben fizetendő fakultatív programok ellenértéke, kaució, üdülőhelyi díj, oktatás, egyéb külön felszámításra kerülő szolgáltatások, ellenértéke a részvételi díjban nem szerepel. Ezeket a költségeket az utasnak kell megfizetni az utazás előtt a Mamut irodájában vagy átutalással a Mamut bankszámlájára, vagy a szolgáltatónak a helyszínen. Ezekről a Mamut utazás előtt tájékoztatást ad az utazási szerződésen.

2. A Mamut a katalógusban szereplő árakat 320 Ft/€ árfolyamig garantálja. A szállítási költségek (ideértve az üzemanyag költségeket) változása, az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, továbbá a külföldi szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása miatt a részvételi díjat legkésőbb a tervezett indulást megelőző 20. napon felemelheti, a konkrét változásról az Utast írásban értesíti. Az általános kalkulációs elveket, az ezzel kapcsolatos kedvezményeket, határidőket a katalógus, illetve az egyes utazásokra vonatkozó tájékoztatók tartalmazzák. Ha a Mamut a részvételi díjat 8%-ot meghaladó mértékben változtatja meg, az Utas az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 6 napon belül elállhat a szerződéstől, melyet írásban kell jeleznie. Ebben az esetben a Mamut a befizetett összeget teljes egészében visszatéríti.

3. A Mamut által közölt részvételi díjból a jelentkezéskor előleget kell fizetni, ami a mindenkori részvételi díj 40%-a, amennyiben a Mamut előzetesen más feltételeket nem határoz meg. A hátralékot - a teljes részvételi díjat - legkésőbb 30 nappal az indulást megelőzően kell az Utasnak befizetnie külön felszólítás nélkül. Ennek elmaradása esetén az Utazási Szerződés megszűnik, és bánatpénz kerül felszámításra a III/3. pont szerint.

4. Ha az Utas az utazás során a Mamut programjában nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe, köteles annak árát a helyszínen a megadott pénznemben befizetni. Ezen szolgáltatásokért (étkezés, közlekedés, programok, egyéb) a Mamut felelősséget nem vállal. Esetleges további, helyben fizetendő költségekről (üdülőhelyi díj, kaució, stb.) a Mamut előzetesen tájékoztatást ad az utazási szerződésen és a részvétel jegyen.

III. A szerződés megszűnése és jogi következményei (lemondási feltételek)

1. A Mamut legkésőbb az utazás tervezett megkezdése előtt 15 nappal, írásban tett nyilatkozattal elállhat az Utazási Szerződéstől a befizetett teljes összeg visszatérítése mellett, ha:

- az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható külső (emberi életet, egészséget, vagyonbiztonságot, stb. veszélyeztető, un. Vis maior) körülmény áll elő, amely az utazás lebonyolítását lehetetlenné teszi, vagy

- a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb utaslétszámot nem éri el.

2. A fenti esetekben az Utas az eredetivel legalább azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra is igényt tarthat, ha ennek biztosítására a Mamut-nak lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a Mamut köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni. Az Utas abban az esetben, ha a Mamut megfelelő helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését, illetve a díj után a R 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére tarthat igényt.

3. Amennyiben az Utas saját érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, a R 8. § (8) bekezdése alapján bánatpénzt köteles megfizetni, amelynek mértéke a következő:

az utazás kezdőnapját megelőző:

- 61. napig foglalásonként 3.000Ft-ot.

- 60 - 35. nap között a részvételi díj 10%-a,

- 34 -25. nap között a részvételi díj 40%-a,

- 24 – 10. nap között a részvételi díj 70%-a,

- 10 napon belüli lemondás, vagy meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díj 100%-a.

Az Utas kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a Mamut a bánatpénzt a befizetett előlegből, illetve részvételi díjból levonja.

4. Ha az Utast saját hibájából az utazás megkezdését követően jogszabály megsértése miatt kizárják az utazásból, vagy más okból önmagát zárja ki, vagy ha bármely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, a részvételi díj leszállítását, továbbá a részvételi díj arányos részének – beleértve a Mamut szervezési díját is - visszatérítését nem követelheti.

5. Ha az Utas azért áll el a szerződéstől, mert a Mamut az Utazási Szerződésben foglaltakat, a meghirdetett programokat kívánja lényegesen módosítani, az Utast a III/2. pontban meghatározott jogosítványok illetik meg.

6. A megrendelt szolgáltatások módosítása esetén módosításonként 1500 Ft/fő módosítási díjat kell megfizetni. A 60. napon belüli időpont, vagy szálláshely változtatás esetén a III/3. pontban foglaltak kerülnek alkalmazásra.

IV. Útlevél, vízum, engedményezés, biztosítás

1. Az Utas köteles érvényes útleveléről, vízumról gondoskodni, a mindenkori útlevél, vám, vízum, stb. szabályokat betartani. Ezek elmulasztásából vagy megszegéséből eredő felelősség, költségek és károk az utast terhelik. Az útlevéllel, vízummal kapcsolatos jogszabályi rendelkezések betartásáért az Utas felel. A Mamut köteles az utazási szerződés megkötése során az Utast tájékoztatni a hatályos hazai és a célországra vonatkozó rendelkezésekről. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha a III.3. pontban írottak szerint az utazást nem kezdte volna meg.

2. Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan harmadik személyre, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel. A jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek megfizetéséért az Utas és a harmadik személy egyetemlegesen állnak helyt. Az Utas haladéktalanul köteles tájékoztatni a Mamut-ot arról, ha az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházta.

3. A részvételi díj nem tartalmazza a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, valamint az útlemondási biztosítást, melyek a Mamut utazási irodában, illetve ügynökségeknél az aktuális biztosítási ajánlatok alapján megköthetők. A baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás (BBP) díja a részvételi díjon felül fizetendő. Baleset, betegség, illetve egyéb kár esetén az Utas vállalja az abból eredő költségek helyszíni kifizetését, erre a Mamut vagy képviselője nem kötelezhető. Az Utasok kárigényüket a biztosító felé kizárólag a káreset helyszínén felvett hivatalos jegyzőkönyv (kórház, rendőrség, szállásadó) benyújtásával érvényesíthetik. Utólagos jegyzőkönyv kiállítására nincs mód. Útlemondási biztosítás kizárólag az előleg befizetésével egyidejűleg köthető. A biztosítás kötése nem kötelező, az az utas felelőssége. A biztosítás megkötésének elmulasztásából eredő kár megtérítésére a Mamut semmilyen körülmények között nem kötelezhető.

4. A Jumbo Travel – az utas kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzit országok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.

V. Hibás teljesítés, felelősség

1. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas tartozik felelősséggel.

2. A Mamut szolgáltatásai teljesítéséért akkor is felel, ha a teljesítéshez közreműködőket vesz igénybe. A szerződésszegéssel okozott kárt köteles megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy a megfelelő teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az általában elvárható.

3. Ha a Mamut a szolgáltatást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, az Utassal történt megállapodás alapján köteles a díjat arányosan leszállítani, vagy az Utast más módon kártalanítani.

4. A Mamut köteles segítséget nyújtani az Utasnak, ha nehézségei támadnak amiatt, hogy: - az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Mamut kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy, - vis maior esete következett be. A segítségnyújtás során felmerült költségeket az Utas köteles megtéríteni.

5. Ha az utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés és a program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a Jumbo Travel jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, és az utas a haza­uta­zásáról maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben a Jumbo Travel jogosult kárainak megtérítését követelni az utastól.

VI. Autóbusz járatok

1. A Mamut illetve szerződött partnere egyes úti céljaira autóbuszjáratokat biztosít utasai részére. Az autóbuszok forgatókönyv szerint előre megtervezett útvonalon haladnak, ill. tartanak megállókat. Fel- és leszállásra csak az előre megtervezett helyeken van lehetőség, a tervezett útvonalat, megállóhelyeket a Mamut az utazási szerződésben, annak megkötésekor írásban közli. A nagy távolságok és az előre nem látható, váratlan események, az autóbusz meghibásodása miatt a járatok megtervezett menetideje, esetleg útvonala megváltozhat. Az ebből eredő késésekért a Mamut-ot felelősség nem terheli. A Mamut kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba, akadály elhárításáról. Célszerűségi megfontolásból az utazási iroda az útvonal megváltoztatásának jogát fenntartja. Turnusváltások napján a szálláshelyek elfoglalása, ill. elhagyása általában nem esik egybe az autóbuszok menetrendjével, emiatt a szálláshely elfoglalásánál több órás várakozás is előfordulhat.

2. Egyes utazások, túrák (pl. sítúra) jellegéből adódóan, a rossz időjárási viszonyok vis majornak tekintendők, így a tervezett programok időpontjának változásáért, vagy adott program elmaradásáért a Mamut felelősséggel nem tartozik, az utas a díjból, a Mamut költségeinek levonását követően a fennmaradó részének visszatérítését kérheti.

VII. Légi szállítás

1. Az Utas repülőgéppel történő szállítására a légi személyfuvarozásra vonatkozó szabályok az irányadóak. Az Utazási Iroda légi szállításban közreműködőjének felelősségére, illetve felelősségének korlátozására, a személyek és poggyászok fuvarozására vonatkozó szabályokat többek között a 2005. évi VII. törvény (Montreali Egyezmény), a 261/2004/EK rendelet, valamint a 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet tartalmazza.

2. A nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályok (IATA) alapján a fuvarozó légitársaság és a Mamut fenntartja a repülőgép indulási időpontjának, helyének, az útirány, az átszállási helyek, a légitársaság, a repülőgép típus megváltoztatásának jogát. A menetrendekben, vagy egyéb kiadványokban szereplő időpontok (pld. különjáratok indulási és érkezési időpontja) nem szavatoltak.

3. Az indulást megelőzően a tudomására jutott változtatásokról, módosításokról a Mamut az Utast haladéktalanul értesíti.

4. A légi járatok hosszú késéséért, a beszállás megtagadásáért, a járatok törléséért, a légi utazással kapcsolatban felmerült egyéb problémákért a Mamut felelősségét kizárja, illetve a VII./1. pontban meghatározott jogszabályok keretei között, a légitársaság felelősségének mértékéig korlátozza.

5. A légi utazás során a csomagokban keletkezett kárt, vagy a csomag elvesztésének tényét a repülőtér elveszett csomagok osztályán kell haladéktalanul bejelenteni, jegyzőkönyv felvételét, és a légitársaság intézkedését, segítségét kérni. Az elveszett, megsérült csomagért a Mamut-ot felelősség nem terheli, a kártérítési igényt a légitársasághoz kell benyújtani

VIII. Szállodák, szálláshelyek

1. A Mamut a szerződésben biztosított szállodák, szálláshelyek típusát, főbb jellemzőinek meghatározását a fogadó ország szabályainak megfelelő besorolását, komfort fokozatát a katalógusában, illetve az egyedi utazási szerződésben (megrendelés – visszaigazolás) írásban közli. A szálláshely kategória megjelölése minden esetben a helyi besorolási előírásoknak megfelelő, és nem feltétlenül egyezik meg a magyarországi osztályba sorolási szabályokkal. Részletesebb tájékoztatást a programfüzet és a www.jumbotravel.hu-n található ajánlatok leírása tartalmazza.

2. A szálláshelyeket (szobabelsők, egyéb részletek) és környezetüket a katalógusban, vagy a Mamut weblapján ismertető képanyagok tájékoztató, informatív jellegűek. A közzétett képek alapján mindenben megegyező, tökéletesen azonos szállodai szoba nem garantált és nem követelhető.

3. A Mamut az általánostól eltérő szállodai elhelyezést (egyágyas, tengerre néző, különleges felszereltségű szoba stb.) csak akkor garantálja, ha azt az Utas előzetes megrendelése alapján –a felár megfizetése mellett- írásban visszaigazolta.

4. A Mamut a szálloda, szálláshely azonos áron és kategórián belüli változtatásának, cseréjének jogát fenntartja.

IX. Kifogás, panasz

1. Az Utas bármely szolgáltatással kapcsolatos kifogásait haladéktalanul köteles a helyszíni szolgáltatónak és az utaskísérőnek bejelenteni, aki jegyzőkönyvet vesz fel, és ennek egyik példányát az Utasnak átadja. A késedelmes közlésből eredő kárért az Utas felelős. A jegyzőkönyvre rá kell vezetni, hogy a panasz, kifogás érdemi elbírálása a szolgáltató felelős vezetője részéről megtörtént- e, a kifogás jogosságát elismerték-e, vagy elutasították, tettek-e a helyszíni orvoslásra bármilyen intézkedést, az Utas az intézkedést elfogadta-e, vagy kifogását egészben, vagy részben fenntartja? Az idegenvezető a személyesen tett intézkedéseket, és azok eredményét is köteles a jegyzőkönyvben rögzíteni.

2. Amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta, és nincs idegenvezető, az Utas azt az utazási irodát, vagy szolgáltatót köteles haladéktalanul tájékoztatni és intézkedését kérni, amelyet a Mamut az általa kiadott részvételi jegyen megjelölt.

3. Amennyiben a helyszíni kifogás, az Utas számára elfogadhatóan nem kerülne elintézésre az Utas köteles a Mamut-ot az Ügyeleti telefon: +3620/9660406 használatával haladéktalanul értesíteni, intézkedést kérni. A segélytelefon használata nem pótolja a jegyzőkönyv kötelező felvételét.

4. Az Utas a helyszínen nem orvosolt, illetve fenntartott kifogásait az utazás tényleges befejezését követő 10 napon belül köteles a közvetítő ügynökség, illetve a Mamut tudomására hozni, és bejelentéséhez csatolni a jegyzőkönyvet és a történtekkel kapcsolatos dokumentumokat. A bejelentést a Mamut köteles a beérkezés napjától számított 30 napon belül kivizsgálni, és írásban válaszolni.

X. Poggyász

1. Az Utas köteles gondoskodni arról, hogy a poggyásza, és annak tartalma – különösen repülővel szervezett utazások esetén – mindenkor feleljen meg az azzal szemben támasztott követelményeknek. Amennyiben a poggyász a támasztott követelményeknek nem felel meg, ennek következményeit kizárólag az Utas viseli, az ebből eredő pótdíjak-, többletköltségek, stb. kizárólag az Utast terhelik, és ezeket az összegeket a helyszínen köteles az Utas megfizetni.

2. Az Utas köteles gondoskodni poggyásza őrzéséről, kivéve, ha szállítás vagy megőrzés céljából a Mamut vagy közreműködője átvette és azt a csomagjeggyel igazolja. A közlekedési eszközökön, szálláshelyeken, programok helyszínein elhagyott tárgyakért a Mamut felelősséget nem vállal.

XI. Felelősségbiztosítás, kizárólagos illetékesség

1. A Mamut a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan a Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel áll szerződésben (1132 Budapest, Váci út 36-38., tel.:06-1-452-3313). Amennyiben a Mamut nem tenne eleget elutaztatási, hazaszállítási, illetve díj visszafizetési kötelezettségének, az Utas közvetlenül is fordulhat a biztosító társasághoz.

2. A Mamut által szervezett utazásokkal kapcsolatban felmerült esetleges vitás kérdésekben a Felek megegyezésre törekednek, és kötelesek a vitás kérdéssel kapcsolatban egyeztetést lefolytatni és annak eredményét jegyzőkönyvben rögzíteni. Megegyezés hiányában minden az utazási szerződéssel kapcsolatos perben, a helyi bíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben alávetik magukat a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Az általános szerződési feltételek a kibocsátás napjától visszavonásig érvényesek, az érvényességi időn belül kötött utazási szerződések részévé válnak.

 

Kelt: ....................................

 

 

………………………………………………….                                                      ……………………………………….…………...

Megrendelő aláírása és az utazás pozíció száma                             Jumbo Travel Utazási iroda képviselője / utazás pozíció számaA honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért, akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek és egyéb más információ tekinthetőek véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes adatvédelmi előírásoknak. Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja.
még töltünk